PRESS RELEASES

 • + -

  ENDNU ET REKORDÅR FOR DK COMPANY A/S
  Pressemeddelelse, 31. januar 2023

  Også regnskabsåret 2022 blev et rekordår for DK Company med en omsætning på 4,6 mia. kr. mod sidste år 3,9 mia. kr. og et resultat på 660 mio. kr. mod 612 mio. kr. sidste år.

  Koncerndirektør og hovedaktionær Jens Poulsen udtaler: ”Vi er utroligt tilfredse med og stolte af vores resultat for 2022, der afspejler en organisk vækst på 18 %, hvor alle aktiviteter fra wholesale over online og retail har bidraget. Resultatet skal ses i lyset af de store udfordringer, vi har oplevet året igennem med forsinkelser i forsyningskæden, høje fragtpriser, generelle udfordringer på både US dollars samt svenske og norske kroner og særligt i 2. halvår en tilbageholdende købsadfærd hos forbrugerne.”

  Vækst i alle divisioner

  Året 2022 var også året, hvor DK Company fejrede 10-års jubilæum for overtagelsen af aktiviteterne i Vejle, der under Kasper Philipsens ledelse er cirka tredoblet gennem de 10 år og udgør en markant del af koncernens samlede aktiviteter. ”Jeg er imponeret over den vækst og de resultater, som Vejle-huset har formået at skabe på 10 år.”, siger Jens Poulsen, der samtidig understreger, at væksten og resultatet er flot fordelt på koncernens tre divisioner, som ud over Vejle divisionen består af Ikast og København under ledelse af Jens Obel. ”Jeg glæder mig over, at vi bærer i samlet flok, og at alle aktiviteter bidrager positivt til væksten. Vores medarbejdere har som altid ydet en imponerende indsats og bidraget til sikring af firmaets gode resultater.”, slutter Jens Poulsen.

  Store investeringer i lagerautomatiseringer

  DK Company forventer i løbet af 2023 at investere markant i lagerautomatisering for at kunne honorere den fortsatte vækst, som presser lagrene til det yderste. I starten af 2023 har DK Company Vejle A/S indgået en betydningsfuld aftale om automatisering af lageret i Vejle ved køb af en Autostore løsning samt overtagelse af 25.000 kvm lager i Kolding. Når den tilkøbte Autostore samt lager på 25.000 kvm tages i brug, råder DK Company Vejle A/S samlet set over 120.000 kvm lager.  Forventninger til 2023

  DK Company har brugt året til at præstere endnu en flot vækst og bundlinie. I 2023 er vores opgave at få implementeret denne vækst og sikret, at vores lager og logistik kan følge med. DK Companys forventninger til 2023 er, at året bliver et konsolideringsår, hvor vi ser en svær tid an og går efter at holde niveauet fra 2022. Samtidig med at der sker en udbygning og investering i både logistik og salgskanaler, så koncernen er klar til yderligere vækst og opkøb de kommende år.”


  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

 • + -

  ANOTHER RECORD YEAR FOR DK COMPANY A/S
  Press release, 31 January 2023

  Also, the financial year 2022 was a record year for DK Company with a turnover of DKK 4.6 billion compared to last year DKK 3.9 billion. and a result of DKK 660 million against DKK 612 million last year.

  Group CEO and main shareholder Jens Poulsen states: "We are incredibly satisfied with and proud of our result for 2022, which reflects an organic growth of 18 %, where all activities from wholesale to online and retail have contributed. The result must be seen in the light of the major challenges we have experienced throughout the year; delays in the supply chain, high freight prices, general challenges in terms of both US dollars and Swedish and Norwegian kroner, and especially in the second half of the year a reluctant buying behavior among consumers."

  Growth in all divisions

  In 2022 DK Company celebrated the 10th anniversary of the takeover of the activities in Vejle, which under the management of Kasper Philipsen have tripled over the last 10 years and is a significant part of the group's total activities. "I am impressed by the growth and the results that the Vejle house has managed to create in 10 years," says Jens Poulsen. The growth and results come from all three Group divisions, which in addition to the Vejle division consists of Ikast and Copenhagen under the leadership of Jens Obel. "I am delighted that we stand together and that all activities contribute positively to growth. Our employees have, as always, made an impressive effort and contributed to securing the company's good results," concludes Jens Poulsen.

  Large investments in warehouse automation

  During 2023, DK Company expects to invest significantly in warehouse automation to meet the continued growth, which is challenging the warehouses to the limit. In the beginning of 2023, DK Company Vejle A/S has entered into a significant agreement of automation of the warehouse in Vejle by purchasing an Autostore solution and taking over a 25,000 m2 warehouse in Kolding. When the acquired Autostore and warehouse of 25,000 m2 are up running, DK Company Vejle A/S will have a total of 120,000 m2 of warehouse.

  Expectations for 2023

  In 2022 DK Company achieved another great growth and bottom line. In 2023, our task is to implement this growth and ensure that our warehouse and logistics can keep up. DK Company's expectations for 2023 are that the year will be a year of consolidation. We face more  difficult times and aim to maintain the level from 2022. At the same time, we will expand and invest in both logistics and sales channels, so that the group is ready for further growth and acquisitions in the coming years.”


  Any questions can be directed to:

  Group CEO Jens Poulsen, tel. +45 40 84 16 01

 • + -

  DK COMPANY VEJLE A/S INVESTERER I EN AUTOSTORE LØSNING OG UDVIDER
  MED YDERLIGERE 25.000 KVM LAGER I TREKANTSOMRÅDET
  Pressemeddelelse, 30.januar 2023

  DK Company Vejle A/S har netop indgået en aftale om køb af en Autostore løsning samt overtagelse af 25.000 kvm lager i Kolding.

  CEO for DK Company Vejle A/S Kasper Phillipsen udtaler: ”Vi ser frem til at tage en velfungerende og automatiseret lagerløsning i brug. DK Company har gennem de senere år præsteret flotte væksttal i et svært marked, og derfor vælger vi nu at investere et markant beløb i både automatisering og effektivisering. Vi ønsker at bibeholde vores lageraktiviteter i Danmark, så vi bevarer det nærvær og den fleksibilitet, som vi værdsætter.”

  Mere end 120.000 kvm lager i Vejle divisionen

  Investeringen er en udvidelse af DK Company Vejles nuværende lagerkapacitet, der i dag udgør i alt 42.000 kvm lager i Danmark samt mere end 53.000 kvm onlinelager i Bielefeld i Tyskland. Når den tilkøbte Autostore samt lager på 25.000 kvm tages i brug, råder DK Company Vejle A/S samlet set over 120.000 kvm lager.

  Aftalen understøtter koncernens vækst inden for både wholesale, online, retail og mulighed for yderligere organisk vækst og opkøb de kommende år.


  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  CEO Kasper Philipsen, tlf. +45 20 94 54 96

 • + -

  DK COMPANY FEJRER 20-ÅRS JUBILÆUM MED REKORDRESULTAT
  Pressemeddelelse, 1. februar 2022

  DK Company A/S blev stiftet i 2001 og kunne i 2021 fejre 20-års jubilæum med et rekordresultat på DKK 611 mio. før skat, hvilket er en markant forøgelse i forhold til 2020’s rekordresultat på DKK 335 mio. før skat. Resultatet blev skabt på en rekordomsætning på DKK 3.900 mio. mod sidste års omsætning på DKK 3.250 mio., en vækst på 20 %.


  Koncerndirektør og hovedaktionær Jens Poulsen udtaler: ”Med baggrund i fire måneders Corona nedlukning af mange butikker i Europa er vi både taknemmelige, ydmyge og særdeles tilfredse med årets resultat. Det er en kæmpe holdpræstation under ledelse af de tre medejere Kasper Philipsen, Jens Obel og Søren Lauritsen, hvor vores medarbejderes fleksibilitet, forandringsvillighed og fight har gjort en kæmpe forskel. Jeg glæder mig over, at vi har en stærk wholesaleforretning båret på alle tre domiciler i Ikast, København og Vejle samt en sund vækst i både online og retail.


  Endvidere udtaler Jens Poulsen: ”Trods rekordresultatet har det været det mest udfordrende år i vores 20 års historik. Først kæmpede vi med nedlukninger i Europa efterfulgt af historisk kaos inden for logistik og fragtsystemer i hele verden samtidig med markante udfordringer i forsyningskæden for hele tekstilindustrien. Det er med stor tilfredshed, at vi har formået at finde konstruktive løsninger med vores samarbejdspartnere og kunder ud fra vores filosofi om at skabe win-win for alle.”

   

  FORVENTNINGER TIL 2022

  Vi ser ind i 2022 med en god stigning i ordrebeholdningen og lægger an til 10 % vækst på toplinjen med et resultat før skat på niveau med 2021.

   

  DK Company ser positivt på de kommende år og vurderer, at det er tid til at investere yderligere i vores markeds- og brandpositionering. Derudover er en fordobling af lager- og administrationskapaciteten i Ikast igangsat og forventes færdig til sommer. Endvidere er der afsat markante beløb til investeringer i IT og digitalisering. Arbejdet inden for ESG fortsætter med uformindsket styrke via de mange internationale samarbejdspartnere samt fokus på tiltag, der minimerer tom omsætning.

   

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

 • + -

  DK COMPANY CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY WITH A RECORD RESULT
  Press release, 1 February 2022

  DK Company A / S was founded in 2001 and in 2021 was able to celebrate its 20th anniversary with a record result of EUR 82 million. before tax, which is a significant increase compared to 2020’s record profit of EUR 45 million before taxes. The result was created on a record revenue of EUR 526 million against last year's revenue of EUR 438 million, a growth of 20 %.


  Executive Vice President and major shareholder Jens Poulsen states: “Based on the four-month Corona closure of many stores in Europe, we are both grateful, humble and extremely satisfied with the result of the year. It is a fantastic team performance, under the leadership of the three co-owners Kasper Philipsen, Jens Obel and Søren Lauritsen, where our employees' flexibility, willingness to change and fight has made the difference. I am pleased that we have a strong wholesale business based on all three domiciles in Ikast, Copenhagen and Vejle as well as healthy growth in both online and retail.


  Furthermore, Jens Poulsen states: “Despite the record result, it has been the most challenging year in our 20 years of history. First, we struggled with closedowns in Europe, followed by historic chaos in logistics and freight systems around the world, while facing significant supply chain challenges for the entire textile industry. It is with great satisfaction that we have managed to find constructive solutions with our partners and customers based on our philosophy of creating win-win for everyone.”

   

  DK Company looks positively on the coming years and assesses that it is time to invest further in our market and brand positioning. In addition, a doubling of the storage and administration capacity in Ikast has been initiated and is expected to be completed this summer. In addition, significant amounts have been set aside for investments in IT and digitization. The work within ESG continues with undiminished strength through the many international partners as well as the focus on and expansion of initiatives that minimize empty revenue.

  Any questions can be directed to:
  Executive Vice President Jens Poulsen, tel. +45 40 84 16 01

 • + -

  2020 – ET LÆRERIGT OG UDFORDRENDE ÅR FOR DK COMPANY
  Pressemeddelelse 25. maj 2021

  DK Company har i 2020 oplevet et af de mest lærerige og udfordrende år i koncernens historie. Året startede med gode udsigter til rekordomsætning og rekordresultat, men koncernen blev som de fleste andre hårdt ramt af Covid-19, først i form af manglende leverancer fra Fjernøsten og senere nedlukninger på hovedparten af koncernens markeder.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”I marts/april måned sidste år så krisen uoverskuelig ud, og sigtbarheden var lig nul. I maj begunstiges vi af det held, at butikkerne lukker op igen, og vi får leveret hovedparten af sommerkollektionen ud. De kommende måneder præsteres et flot salg hos vores kunder, helt frem til nedlukningen igen i december. Aldrig før i historien har vi oplevet så stor en variation af nedsmeltning og opblomstring.”

  ”Vi iværksatte i starten af Corona-krisen en 30/30 plan, idet vi gjorde klar til at miste 30 % af omsætningen og med et mål om at reducere omkostningerne tilsvarende med 30 %. Medarbejderne støttede op og gik 20 % ned i løn. Desværre måtte vi samtidig sige farvel til en række gode medarbejdere.”

  ”Heldigvis blev både salget af sommervarer og også efteråret langt bedre end frygtet. Vi tilbagebetalte derfor allerede i juni 2020 vores medarbejdere lønnedgangen.” fortsætter Jens Poulsen.

  REKORDRESULTAT 2020
  DK Company konstaterer med stor tilfredshed, at på trods af et udfordrende år, opnår DK Company i 2020 et rekordresultat på 335 mio. kr. før skat.

  Det flotte resultat præsteres på trods af, at koncernen i forhold til budgettet for 2020 tabte 520 mio. kr. i omsætning som følge af Covid-19. Omsætningen udgør for året 2020 3.254 mio. kr. Vi lykkes derfor på en mindre omsætning med at skabe flotte resultater, hvilket vidner om ekstra potentiale og styrke i vores aktiviteter.

  ”Det er i kriser vores værdier om at skabe win/win bliver testet. I en presset situation har vi formået at skabe konstruktive løsninger for både vores leverandører, kunder, medarbejdere og firmaet udtaler Jens Poulsen, allermest er jeg stolt af den måde, som vores medarbejdere har udvist loyalitet, fleksibilitet og omstillingsparathed.

  Som virksomhed står vi tilbage fulde af taknemmelighed for at være kommet godt igennem en verdensomspændende krise, hvor kombinationen af hurtig reaktion fra ledelse og medarbejdere samt en portion held i forhold til genåbningerne har udgjort den rette cocktail” udtaler CEO Jens Poulsen og fortsætter; ”Da vi i december konstaterede, at årsresultatet blev overraskende godt, valgte vi at udbetale en ekstra bonus på 20 % af en månedsløn til alle 2.200 medarbejdere i hele verden som tak for en fantastisk fight, fleksibilitet og tålmodighed”.

  GOD START FOR DE TO SENESTE OPKØB
  Indtjeningen i 2020 kommer bredt fra alle koncernens aktiviteter. Koncernens wholesale aktivitet har udvist styrke trods markante Corona relaterede rabatter hen over året. Samtidig må vi konstatere, at koncernens retail aktiviteter har været under stærkt pres i det forgangne år.

  Det er glædeligt at koncernens to seneste opkøb har fået en god start. Saint Tropez som blev indlemmet i koncernen i 2019, bidrager i 2020 flot til bundlinjen. I februar 2020 lige før covid-19-krisen opkøbte DK Company den tyske onlineplatform MeineMarkenMode. Timingen viste sig at være god, da MeineMarkenMode og DK Companys onlinesalg generelt er vokset betydeligt under Corona-krisen.

  LÆRERIGT ÅR
  ”De store udfordringer, vi har mødt under Corona-krisen, har samtidig tvunget os til at arbejde på nye måder. Vores fokus på tom omsætning har virkelig vist sit værd under krisen, hvor varelagrene er blevet reduceret via en fokuseret indsats på at slanke balancen. Jeg er samtidig imponeret over de flotte kollektioner, vi har skabt, uden de sædvanlige rejseaktiviteter. Alle omkostninger er blevet vurderet ud fra ”nice eller need to have”, okostninger til messer, marketing, rejser er minimeret, og vi står nu lettere og stærkere, end før krisen med en slankere balance. Alle disse erfaringer tager vi med os videre i vores arbejde”, beretter Jens Poulsen.

  FORVENTNINGER TIL 2021
  Forventningen til 2021 er, at vi fortsat vil være stærkt præget af covid-19 effekten. Aldrig tidligere i nyere historie har der været så store nedlukninger som i starten af 2021, hvor de første 3-4 måneder har været præget af nedlukninger i store dele af Europa, samt et forsinket COVID-19 vaccine program. Samtidig ser vi voldsomt høje fragtrater og stigende råvarepriser. Derfor forventer vi, at 2021 vil blive stærkt påvirket af covid-19 året ud. Dog med forventninger om mere normale forhold hen mod slutningen af året. Trods svære markedsforhold forventer DK Company stadigvæk at kunne øge både top- og bundlinje i regnskabsår 2021 sammenlignet med 2020.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

  HOVEDTAL

  (1.000 kr.)

  2020

  2019

  Nettoomsætning

  3.254.339

  3.388.058

  Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA)

  498.407

  348.590

  Resultat før skat (EBT)

  334.810

  182.337

  Årets resultat efter skat (EAT)

  284.397

  148.144

  Aktiver i alt

  1.883.594

  1.780.201

  Egenkapital

  772.112

  575.338

  Nøgletal

  Omsætningsvækst (%)

  -3,9

  10,8

  Overskudsgrad (%)

  10,7

  5,9

  Soliditetsgrad (%)

  38,2

  30,9

  Egenkapitalforrentning (%)

  41,3

  26,1

   

  FAKTABOKS

  DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med en bred produktportefølje bestående af 23 brands, 16.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt en e-handels platform. Den årlige omsætning er på mere end 3,2 mia. kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

 • + -

  RECEPTION 2 x JENS & 2 x 50 ÅR
  Invitation, 25. februar 2020

  Klik her - og se invitationen online 

  I anledning af vores to gange 50-års fødselsdag vil vi gerne
  invitere til reception fredag den 20. marts kl. 14-17 hos
  DK Company A/S på La Cours Vej 6 i Ikast.

  Eventuelle taler bedes meddelt på tkr@dkcompany.com
  Vi glæder os til at se jer og håber, at I vil bruge eftermiddagen sammen med os.

  Bedste fødselsdagshilsener
  Jens Obel & Jens Poulsen

   

   

 • + -

  DK COMPANY FORBEDRER ENDNU ENGANG ÅRETS RESULTAT
  Pressemeddelse 28. januar 2020

  - 2019 blev et nyt rekordår for DK Company

  Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet før skat på 256 mio. kr. mod 240 mio. kr. sidste år. Omsætningen satte også ny rekord med 3.388 mio. kr., en stigning på 331 mio. kr. sammenlignet med året før.

  ”Vi er utroligt stolte over at have lavet endnu et rekordresultat for 2019 i et år præget af opkøb og integration samt markante investeringer i både onlineplatform og logistik. Det viser vores evne til at agere i et marked, der er under stærk forandring.” udtaler CEO Jens Poulsen.

  2019
  Året 2019 startede med opkøbet af Saint Tropez, en klar styrkelse af brandporteføljen i midmarket segmentet. Senere fulgte en overtagelse af aktiviteterne i CNS Group, som styrkede positionen i herresegmentet. Året har derfor været præget af betragtelige omkostninger til integration af de nye aktiviteter.

  2019 var også året, hvor InWear fejrede 50-års jubilæum og blev vinder af årets Guldknap, og ICHI blev vinder af Drapers Womenswear brand 2019. Vi har søsat et nyt projekt, brandet Lounge Nine, hvor målet er at blive 100 % bæredygtige på alle materialer, anvendt i produkterne.

  2.700 kvm nye showrooms i Bella Centret DK Company står nu foran tre spændende dage på Copenhagen Fashion Fair i de 2.700 kvm nyindrettede showrooms i to etager i Bella Centret. ”Vi glæder os til at møde kunder og samarbejdspartnere i nye og flotte rammer, hvor vi viser vores brede palette med 22 brands. Vi er overbeviste om, at fremtiden byder på flere og stærkere partnerskaber, hvor traditionel wholesale og retail rykker endnu tættere sammen.”
  udtaler Jens Poulsen.

  Der er åbningsfest onsdag aften med underholdning af bl.a. Mads Langer, og torsdag vil der være underholdning ved Rasmus Walther.

  2020
  Allerede 1. januar 2020 overtog DK Company MeineMarkenMode. Et strategisk vigtigt køb, da vi både gør indtog på det tyske onlinemarked og samtidig styrker vores partnerprogrammer med de største onlinere i Europa.

  ”Ordresituationen for 2020 ser lovende ud. DK Company er således inde i en tilfredsstillende udvikling, hvor vi forventer en fortsat organisk vækst med en omsætning, der forventes at passere 3,5 mia. kr. samt et forbedret resultat”, slutter Jens Poulsen af.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

  28. januar 2020

  FAKTABOKS

  DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med en bred produktportefølje bestående af 22 brands, 16.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt en e-handels platform.
  Den årlige omsætning er på godt 3,5 mia. kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

 • + -

  DK COMPANY KØBER BUTIK OG INDGÅR PARTNERSKAB MED HENRIETTE SVALGAARD
  Pressemeddelse 27. januar 2020

  DK Company danner fremover partnerskab med onliner/influencer Henriette Svalgaard, der har drevet butik Sirup i Nordjylland gennem mange år.

  CEO Jens Poulsen udtaler ”Vi har via købet af Sirup indgået et rigtigt spændende og interessant partnerskab. Det er første gang, at vi investerer i en influencer med egen onlineplatform. Henriette har markeret sig som en betydelig spiller, særligt i det nordjyske, og vi er imponeret over den omsætning, som Henriette har formået at skabe via onlinehandel og butik Sirup.

  Retail Director Martin Plougmand fortsætter; “Vi er glade for og stolte over at have indgået partnerskab med Henriette, som vi har fulgt gennem flere år. Henriette har drevet en fantastisk butik med stort nærvær til kunderne, både i den fysiske butik og via webshoppen. Jeg glæder mig meget til at påbegynde samarbejdet med Henriette, der skal stå i spidsen for Companys Ålborg og samtidig fortsætte driften af Sirup.

  Allerede under den københavnske modeuge vil Henriette deltage som partner for DK Company. Eventuelle spørgsmål eller henvendelser kan ske til CEO Jens Poulsen, tlf. 40841601

 • + -

  DK COMPANY INVESTERER I ET TYSK ONLINESELSKAB
  Pressemeddelelse d.9. januar 2020

  DK Company har pr. 1. januar 2020 købt det tyske onlineselskab MeineMarkenMode GmbH med en årlig omsætning på over DKK 300 mio. Virksomheden er specialiseret i og arbejder tæt sammen med de største onlinepartnere som Amazon og Zalando, hvilket tilfører DK Company en yderligere viden og dermed synergier inden for den voksende onlinehandel.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Det er et strategisk vigtigt køb, da vi fremover både dækker partnerprogrammer i tæt samarbejde med de største onlinere og slutbrugeren, hvilket passer godt ind i vores strategi om at gøre vores produkter endnu mere tilgængelige ved at være tættere på kunderne. Selskabet sælger hovedsageligt DK Company brandsene Solid, Blend, Tailored & Originals samt BlendShe.”

  Herrebrands runder DKK 1 mia. i omsætning

  Med dette seneste opkøb er DK Company godt funderet i midmarket segmentet med herrebrandsene Matinique, Blend og senest tilkøbte Solid, hvilket giver en omsætning på DKK 1 mia. årligt.

  Jens Poulsen fortsætter: ”Vi er glade for at få MeineMarkenMode om bord, så vi sammen kan tage de næste skridt og udnytte synergierne ved både partnerprogrammerne og den direkte business-to-consumer handel.”

  Selskabet skal fortsat drives fra Münster i Tyskland, og de nuværende direktører, Eugen Allerborn og Timo Bethlehem, indtræder som medejere og fortsætter i deres nuværende stillinger.

 • + -

  DK COMPANY FRASÆLGER TO DAMEBRANDS EFTER KUN EN UGES EJERSKAB
  Pressemeddelelse 21. maj 2019

  - Peppercorn og Desires sælges til ejerne bag firmaet Minus A/S

  DK Company har frasolgt aktiviteterne Peppercorn og Desires til Ikastvirksomheden Minus A/S efter kun en uges ejerskab.
  DK Company overtog de to brands i forbindelse med køb af hovedaktiviteterne efter CNS Groups konkurs tidligere på måneden.
  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”DK Company dækker allerede bredt i damesegmentet og de strategiske overvejelser i forbindelse med købet af CNS Group var overvejende med fokus på de to herrebrands, Solid og Tailored & Originals.

  Vi er glade for at kunne indgå en handel, hvor kunderne hos Peppercorn og Desires er sikret den fremtidige drift af brandsene, og at vi har sammen med de nye ejere formået at sikre leverance af alle indeværende ordrer.”

  Jens Poulsen fortsætter; ”I DK Company glæder vi os over, at det er lykkedes at få handlen hurtigt på plads, således den fremadrettede drift bliver mindst muligt påvirket. Vi er overbeviste om, at de nye ejere er et optimalt match og har den rigtige platform. Vi tror på en god fremtid for de to brands.”

  Hos ejerne bag Minus A/S er man ligeledes begejstrede for det nye opkøb. ”Vi ser et stort potentiale i at videreføre de to brands og de planer, der allerede var blevet søsat, inden de havnede i den triste situation, der lidt uforskyldt førte til konkursen for nylig” udtaler Chalotte Kjær Bruun og Irena Riberholt Jørgensen. De glæder sig til at byde nye kollegaer velkommen i Ikast og til at få etableret de mange synergier, der åbenlyst ligger i at samle flere brands under samme tag.

  For yderligere spørgsmål henvises til
  DK Company A/S:  Koncerndirektør Jens Poulsen, DK Company A/S, Tel. 96 600 700
  Minus A/S: Direktør Charlotte Kjær Bruun/Irena Riberholt Jørgensen, Tel. 70 26 11 15

 • + -

  PRESSEMEDDELELSE: DK COMPANY OVERTAGER AKTIVITETERNE i CNS GROUP, 10. maj 2019

  DK Company har efter nattens forhandlinger netop indgået aftale med CNS Group om overtagelse af hovedparten af aktiviteterne i CNS Group. Overtagelsen sker med omgående virkning.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler; ”CNS Group er desværre i den situation, at de har mistet en stor, tysk kunde, hvilket resulterede i, at selskabet blev erklæret konkurs. Vi kender CNS Group som gode kolleger i branchen og har stor respekt for det, som de har bygget op. Vi er derfor glade for, at vi i denne situation kan gå ind og overtage aktiviteterne.”

  Jens Poulsen fortsætter; ”DK Company har længe haft et ønske om at styrke vores satsning inden for herresegmentet. P.t. arbejder vi med 17 damebrands og tre herrebrands; Matinique, Casual Friday og Blend, og vi ser overtagelsen af Solid og Tailored & Originals som en klar styrkelse inden for herresegmentet. Vi har stor respekt for de to brands, der er bredt funderet inden for wholesale og med egne butikker i Danmark og Norge. DK Company overtager hele CNS Group, hvor hovedfokus vil være på de to herremærker, der står for en omsætning på ca. 200 mio. kr. fordelt på wholesale og retail.”

  DK Companys Vejle division under ledelse af Kasper Philipsen bliver fremtidigt domicil for CNS Group. Peter Mazur fortsætter som direktør for Solid og Tailored & Originals, hvor ca. halvdelen af hovedkontorets 60 medarbejdere er tilbudt fremtidig arbejdsplads.

  Jens Poulsen slutter af; ”Nattens forhandlinger viser, at DK Company kan reagere hurtigt. Vi er overbeviste om, at der i denne svære situation er fundet en god løsning for alle parter, og vi ser frem til at byde nye medarbejdere og kunder velkomne.”

   

   

 • + -

  DK COMPANY ACQUIRES THE ACTIVITIES IN CNS GROUP - PRESS RELEASE 10 May 2019

  After last night’s negotiations, today DK Company has signed an agreement of taking over the main part of the activities in CNS Group. The acquisition is of immediate application.

  Group CEO Jens Poulsen;” Unfortunately CNS Group is in a situation where they have lost a significant German customer with the result that the company has been declared bankrupt. We know CNS Group as good colleagues and deeply respected for the business they have built. Therefore, we are happy to announce that we are able to take over the activities.”

  Jens Poulsen continues;” For quite some time DK Company has been looking for an option to increase our business within men’s wear. Today, we have 17 female brands and three male brands: Matinique, Casual Friday and Blend. We see the acquisition of Solid and Tailored & Originals as a clear strengthening within our male brands. We have great respect for the two brands, broadly founded within wholesale and with own retail in Denmark and Norway. DK Company acquires the total CNS Group. Focus will be at the two male brands, representing a turnover of DKK 200 million from both wholesale and retail.”

  DK Company’s Vejle division with CEO Kasper Philipsen in charge will be the future office for CNS Group. Peter Mazur continues as director of Solid and Tailored & Originals. About 50 % of the 60 employees from headquarter have been offered a job in Vejle.

  Jens Poulsen concludes;” The night’s negotiations show that DK Company is able to react fast. We are convinced that we - in a difficult situation - have found a fine solution for all parties, and we look forward to welcoming new colleagues and customers.”

 • + -

  DK COMPANY FORBEDRER ENDNU ENGANG ÅRETS RESULTAT
  - 2018 blev endnu et rekordår for DK Company - 30. april 2019

  Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med rekordomsætningen på 3.057 mio. kr., en stigning på 100 mio. kr. sammenlignet med året før. Resultat før skat endte på 240 mio. kr. mod 235 mio. kr. året før.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Vi er godt tilfredse med, at vi endnu engang præsterer rekordresultat. 2018 var et år, der var præget af europæisk varmerekord, hvilket påvirkede forbrugernes køb af tøj. Det har efterfølgende medført markant øgede nedskrivninger på varelagrene af specielt de tungere artikler og blev dermed en udfordring i et marked, der i forvejen er præget af udsalg og tilbud og med en høj grad af konkurrence. På den baggrund er vi særdeles stolte over, at vi præsterer en vækst også i 2018.”

  Jens Poulsen fortsætter: ”Væksten er sket rent organisk. Der er ingen tvivl om, at vi fortsat høster af de mange frø, der er sået gennem tidligere års opkøb. Vi har i alle vores aktiviteter fået skabt en række stærke og dedikerede teams, der i kraft af gode relationer og høj energi skaber de gode resultater. ”

  DK Company afsætter sine produkter via tre kanaler wholesale, retail og online. For at understøtte de stadigt stigende krav til online handel valgte DK Company i 2018 at investere i en ny online platform. Dette skete samtidig med en flytning af det fysiske online lager fra Tjekkiet til Polen.

  FORVENTNINGER TIL 2019

  Omkring forventningerne til regnskabsåret 2019 udtaler Jens Poulsen: ”Også i indeværende regnskabsår har vi grund til at forvente yderligere vækst. Vi startede året med at købe Saint Tropez fra IC Group, hvor vi ser gode muligheder for en yderligere udbygning af wholesale aktiviteterne. Generelt for koncernen forventer vi, at de gode takter opretholdes og forventer endnu et år med rekord omsætning og resultat.”

  DK Company er således i en tilfredsstillende udvikling, der skaber grobund for yderligere vækst og udbygning af de strategiske initiativer.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

  FAKTABOKS

  DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med en bred produktportefølje bestående af 20 brands, 16.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt en e-handels platform. Den årlige omsætning er godt 3 mia. kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

 • + -

  DK COMPANY KØBER SAINT TROPEZ - January 28. 2019

  Den danske modekoncern DK Company har indgået aftale om overtagelse af Saint Tropez og tilhørende aktiviteter med virkning fra 1. februar 2019

  Modekoncernen DK Company har i dag indgået aftale om overtagelse af mærket Saint Tropez og tilhørende aktiviteter.

  Det strategiske rationale for transaktionen er at komplementere og styrke DK Companys position i mid-market segmentet på det europæiske marked.

  ”Jeg er stolt over, at DK Company i dag kan annoncere en overtagelse af Saint Tropez.
  Vi synes, at det er et spændende køb, der klart styrker vores position i midmarket segmentet.
  Vi har stor respekt for brandets historik og det udtryk, som vi ser, og vi ser frem til at arbejde videre med dette”, udtaler koncerndirektør Jens Poulsen.

  Saint Tropez’ kerneforretning er wholesale, som bliver integreret på DK Companys platform,
  og hvor vi ser store muligheder for en yderligere udbygning i den kommende tid. DK Company overtager også en række Saint Tropez butikker. Her vil der blive igangsat en større omstrukturering for at få skabt en sund forretning.

  For yderligere spørgsmål, kontakt venligst:
  adm. direktør i DK Company, Jens Poulsen på mobil 4084 1601

  **************************************************************************
  DK Company er en af Europas førende leverandører inden for mode og livsstil til kvinder og mænd med en forventet omsætning i 2019 på DKK 3,2 mia. kr. Mere end 250 egne kædebutikker samt 12.500 wholesale kunder på verdensplan forhandler koncernens kendte mærker som f.eks. Cream, InWear, Matinique, Blend, b.young, Fransa og ICHI. DK Company har hovedkontor i Ikast og beskæftiger i dag ca. 2.200 medarbejdere.

 • + -

  DK COMPANY REALISERER REKORD RESULTAT PÅ BÅDE TOP OG BUND June 6. 2017

  DK Company A/S indfrier forventningerne til årets resultat 2016 og realiserer endnu engang rekord omsætning på i alt DKK 2,8 mia. og rekord resultat før skat på DKK 104 mio. 

  FLOT RESULTAT I 2016

   

  Ledelsen udtrykker tilfredshed med årets rekord omsætning på DKK 2,8 mia., der er skabt i et år, hvor omsætningen er steget med 14 % totalt og øget med DKK 344 mio. Resultatet før skat på DKK 104 mio. er en resultatfremgang på 12 % i forhold til 2015, hvilket er ny rekord for koncernen.

  Året 2016 har været præget af opkøb og efterfølgende integration af de tre mærker Culture, Educe og Pulz Jeans, hvilket medførte engangsomkostninger på et tocifret millionbeløb. I februar måned 2016 tilbagekøbte DK Company IC Groups 10% aktiepost, og i marts måned blev DK Company afnoteret fra First North Premier.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Jeg glæder mig over, at vi også lykkes med at skabe god organisk vækst efter en årrække med større, strategiske opkøb. Den organiske vækst udgør ca. 8 % af den totale vækst, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Den positive udvikling er spredt geografisk på flere end 60 markeder og vores 20 brands, og vores forretningsgrundlag er klart blevet styrket gennem det seneste år med endnu risikospredning qua de mange brands på mange markeder. Overordnet set er vi godt tilfredse med året, vi har haft en utroligt flot omsætning, men selvom vi laver rekord resultat, så er vi bevidste om, at der er plads til forbedringer på bundlinjen.”

  STORE FORVENTNINGER TIL 2017

  Omkring forventningerne til regnskabsåret 2017 udtaler Jens Poulsen: ”Snart er vi halvvejs gennem 2017, og jeg konstaterer med glæde, at vi kigger ind i et særdeles positivt år, hvor vores tre afsætningskanaler wholesale, retail og online forventeligt afsætter omkring 25 millioner stykker tøj, og alle kanaler bidrager positivt til bundlinjen. Det er en tilfredsstillende udvikling, og allerede ved vores forestående halvårs­regnskab er indtjeningen større end for hele 2016. Dette sammenholdt med en flot ordrebog gør, at vi i 2017 forventer et resultat på minimum det dobbelte af 2016 og en omsætning, der runder de DKK 3,1 mia., hvilket svarer til en organisk vækst på 10 % og en forventelig overskudsgrad på 8 %.”

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
  Koncerndirektør Jens Poulsen, tlf. +45 40 84 16 01

 • + -

  DK Company realiserer både rekordomsætning pg rekordresultat March 18. 2016

  DK Company A/S indfrier forventningerne til årets resultat 2015 og realiserer en omsætning på i alt 2,4 mia. kr. og et resultat af primær drift på 104 mio. kr.

  Ledelsen udtrykker tilfredshed med resultatet for regnskabsåret 2015, hvor omsætningen er steget med 566 mio. kr. svarende til 36 % totalt, som primært skyldes fuld indregning af akkvisitioner foretaget i 2014, mens den øvrige forretning udviser en organisk vækst på 4,4 %.

  Med den øgede omsætning er indtjeningen tilsvarende øget i forhold til sidste år, og der realiseres et EBITDA på 143 mio. kr. og et resultat af primær drift på 104 mio. kr.

  ”Vi er meget tilfredse med årets resultat af primær drift på 104 mio. kr. specielt i et år, hvor der har været integrationsomkostninger ved akkvisitionerne af The Original Group og BON’A PARTE og et enkeltstående tab på 21 mio. kr. på en mangeårig schweizisk samarbejdspartner overtaget i forbindelse med akkvisitionen af The Original Group”, siger Jens Poulsen.

  På retailsiden har DK Company overtaget aktiviteterne i Schweiz samt indgået et partnerskab om driften af 12 butikker på Sjælland.

  Koncerndirektør Jens Poulsen udtaler: ”Vi har gennem en årrække haft fokus på strategiske opkøb og integration af de tilkøbte aktiviteter samt udvikling af koncernens platform 'The Blooming Concept'. Det er derfor en glæde for os at konstatere, at platformen skaber tilfredsstillende resultater for de fuldt integrerede aktiviteter og udviser fremgang i såvel omsætning som resultat”, siger Jens Poulsen, ”men vi vurderer fortsat, at der er uudnyttet potential i koncernen” og fortsætter: ”Vores primære styrke er den spredning, vi har med 20 brands, der afsættes på flere end 40 markeder, både via wholesale, egne butikker og online. Denne spredning vil vi udnytte og styrke de kommende år, så vi får fuldt udbytte af det potentiale, som også de tilkøbte aktiviteter rummer”.

  Siden årsskiftet har DK Company købt yderligere tre brands; Pulz Jeans, Culture og Educe, hvilket understreger og styrker strategien om at kunne tilbyde den optimale palette af produkter til kunderne i mid-market segmentet. Et opkøb der markerer DK Companys ambition om at blive en af Europas førende multibrand udbydere i mid-market segmentet.

  I forbindelse med DKC Holding 2011 A/S erhvervelse af alle aktier i DK Company A/S er selskabets aktier pr. 16. marts 2016 slettet fra handel på First North Premier.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  Koncerndirektør Jens Poulsen,
  tlf. +45 40 84 16 01

IMAGE BANK